top of page

Selected Publication

Bin Li, Wen Zhang, Chuang Guo, Hao Xu, Longfei Li, Minghao Fang, Yinlei Hu, Xinye Zhang, Xinfeng Yao, Meifang Tang, Ke Liu, Xuetong Zhao, Jun Lin, Linzhao Cheng, Falai Chen, Tian Xue, and Kun Qu,"Benchmarking spatial and single-cell transcriptomics integration methods for transcript distribution prediction and cell type deconvolution", Nature Methods, volume 19, 662–670 (2022).

Yinlei Hu#, Bin Li#, Wen Zhang, Nianping Liu, Pengfei Cai, Falai Chen* ,and Kun Qu*, “WEDGE: imputation of gene expression values from single-cell RNA-seq datasets using biased matrix decomposition”, Briefings in Bioinformatics, 22(5), bbab085 (2021).

Bin Li#, Young Li#, Kun Li, Lianbang Zhu, Qiaoni Yu, Jingwen Fang, Pengfei Cai, Chen Jiang, and Kun Qu, “APEC: An accesson-based method for single-cell chromatin accessibility analysis”, Genome Biology, 21, 116 (2020).

Chuang Guo#, Bin Li#, Huan Ma, Xiaofang Wang, Lianxin Liu, Xiaoling Ma, Jianping Weng, Haiming Wei, Tengchuan Jin*, Jun Lin*, and Kun Qu*, “Single-cell analysis of two severe COVID-19 patients reveals a monocyte-associated and tocilizumab-responding cytokine storm”, Nature Communications, 11, 3924 (2020).


 Zuqi Zuo, Yonghao Jin, Wen Zhang, Yichen Lu, Bin Li*, and Kun Qu*, “ATAC-pipe: general analysis of genome-wide chromatin accessibility”, Briefings in Bioinformatics, 20(5), 1934–1943 (2019).

1.jpg
3.png
bottom of page